همبرگر معمولی

  • تومان۲۰,۰۰۰
  • معمولی تومان۲۰,۰۰۰
  • مخصوص تومان۴۰,۰۰۰